Kvalité & Miljö

VI STÅLSÄTTER VÅRA KUNDER SEDAN 1985!

certifikat_stämpel_2019

Våra kunder har höga krav. Det tycker vi är bra. Vår viktigaste tillgång är vår personal. Att de är licensierade ser vi därför som en självklarhet, alla som arbetar med tillverkning i våra verkstäder har svetslicens enligt EU:s normer, vår arbetsledning har riksbehörighet inom tillverkning och montering av avancerade stålkonstruktioner (TR/stål) och vi har EWS- utbildad personal inom företaget.

Vår verksamhet följer ett kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledningssystem. Vi är certifierade enligt ISO 9001:2015 för utförande av stålkonstruktioner och utvecklar ständigt vårt arbete för att hela tiden möta och överträffa våra kunders krav och förväntningar.


Vår produktion är certifierad för CE-märkning av stålkonstruktioner till högsta utförandeklass EXC4 samt för aluminiumkonstruktioner till utförandeklass EXC2 enligt EN 1090-1:2009+A1:2011. Vi är även certifierade enligt SS-EN ISO 3834-2

Hjalmarssons är kvalitetscertifierade enligt ISO 9001. Vi arbetar hela tiden med att höja kvaliteten i vår verksamhet och detta gör vi i nära dialog med våra kunder. Vi strävar också efter att minimera vår egen och våra kunders miljöpåverkan.

Kvalitet handlar både om hur vi jobbar och hur våra kunder upplever oss. För att ständigt förbättra verksamheten sätter vi varje år upp ambitiösa kvalitetsmål, som sedan följs upp kontinuerligt.  För att nå kvalitetsmålen arbetar vi processinriktat med avvikelserapportering, uppföljningar, kundundersökningar och analyser.

HMS, Hälsa, Miljö och Säkerhet

Vi på Hjalmarssons anser att HMS, Hälsa, Miljö och Säkerhet är högprioriterat i vår verksamhet. Vi strävar efter att involvera alla medarbetare och även underentreprenörer i att skapa bra och säkra arbetsplatser.


I allt vi gör strävar vi efter miljöeffektivitet och hållbarhet – att orsaka så lite belastning på miljön som möjligt genom bland annat rätt kompetens, rätt utrustning och effektiv logistik. Vi arbetar ständigt med att minimera vår egen och våra underleverantörers miljöpåverkan inom ramen för vårt miljöledningssystem och utgående från våra kunders krav och förutsättningar. Miljöarbetet bygger på tydliga miljömål för varje verksamhetsår med syftet att möjliggöra ständiga förbättringar och ett hållbart företagande. Företagets miljöledningssystem är ett stöd vid inköp och upphandlingar för att förbättra miljöprestandan.

Hjalmarssons HMS-mål är att se till så att alla som arbetar på och för Hjalmarssons har en arbetsmiljö som är säker men även god fysiskt och psykiskt. För att kunna nå detta mål måste HMS-arbetet ingå som en naturlig del i vår arbetsprocess för alla medarbetare. I en kedja från riskbedömningar och åtgärdsplaner utvärderas arbetsuppgifter och moment i särskilda arbetsberedningar för att säkra kritiska moment. Vidare måste arbetsuppgifter inom arbetsmiljö fördelas på ett naturligt sätt i de olika roller som vi har i verksamheten, från VD till yrkesarbetare, för att vi ska få genomslag i HMS-arbetet. Ett systematiskt arbetsmiljöarbete handlar om att vi i det dagliga arbetet uppmärksammar och tar hänsyn till alla förhållanden i arbetsmiljön som kan påverka de anställdas hälsa och säkerhet.

Som stöd för detta arbete har vi rutiner, checklistor och uppföljningsverktyg. HMS-arbetet ligger som en naturlig del i Hjalmarssons strategiprocess, där vi årligen arbetar fram strategi och handlingsplaner som förs vidare ut i organisationen för att bli åtgärder så att vi gemensamt ska kunna nå våra HMS-mål.

Hjalmarssons systematiska HMS-arbete består av:

 • Arbetsmiljöpolicy
 • Uppgiftsfördelning inom arbetsmiljöområdet
 • Skyddsombud
 • Skyddsronder
 • Nödlägesberedskapsplan
 • Rapportering av arbetsskador och tillbud
 • Sammanställning av arbetsolyckor, allvarliga tillbud och arbetssjukdomar
 • Riskbedömning, åtgärdsplan och arbetsberedning
 • Årlig handlingsplan för HMS-arbetet i Hjalmarssons
 • Årlig uppföljning av det systematiskt arbetsmiljöarbete
 • Bevakning av lagstiftning samt sammanställning av viktiga föreskrifter
 • Policy om alkohol- och drogmissbruk
 • Policy för jämställdhet och kränkande särbehandling
 • Rehabilitering